Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksSejarah
Jabatan Penjara adalah sebuah agensi Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam yang bertanggungjawab terhadap pengurusan dan pentadbiran am penjara.

 

Jabatan ini telah ditubuhkan pada 1 Mac, 1954 setelah dipisahkan daripada Pasukan Polis Diraja Brunei di bawah pentadbiran Assistant Resident Morris dan pegawai-pegawainya terdiri dari anggota polis tempatan.

 

Seorang pegawai tempatan berpangkat Penguasa Penjara telah dilantik sebagai ketua jabatan pada 30 Disember, 1959 iaitu Yang Mulia Dato Paduka Pengiran Haji Hidup bin Pengiran Hashim. Jawatan Penguasa Penjara tersebut ditukar gelarannya kepada Pengarah Penjara pada 1 Januari 1985 dan penjawat pertamanya ialah Yang Mulia Dato Paduka Haji Abdul Wahab bin Haji Mohd Said.